Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień „ŚLĘŻA” zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku.
Federacja jest regionalną strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich. Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków.
Federacja jest członkiem Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

Celem Federacji jest:

1.       Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji trzeźwościowych.

2.       Rzecznictwo interesów organizacji trzeźwościowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich

3.       Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec problematyki uzależnień i budowanie rzetelnego wizerunku organizacji członkowskich.

4.       Opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim.

5.       Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji trzeźwościowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

6.       Wspieranie działalności organizacji członkowskich.

7.       Reprezentacja organizacji trzeźwościowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

8.       Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

9.       Wspomaganie organizacji członkowskich działających na terenie województwa Dolnośląskiego (szczególnie w małych Gminach) poprzez pozyskiwanie środków finansowych w konkursach i organizowanie profesjonalnej pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz podnoszenia kwalifikacji osób pierwszego kontaktu. Promowanie zdrowego stylu życia.

Powyższe cele są realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach:
kultura, kultura fizyczna, oświata, edukacja, nauka, dobroczynność, pomoc społeczna, działalność charytatywno-opiekuńcza, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny.

 

Copyright © 2015 --- KRZiSA